Tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015

I. KẾT QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 6 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn

a. Trồng trọt:

- Lúa Xuân: Trong tháng thu hoạch được 7.732 ha, lũy kế 8.063 ha, đạt 80,8% diện tích gieo trồng.

- Lúa Mùa: Kế hoạch giao cả năm 20.430 ha. Trong tháng làm đất 4.695 ha, lũy kế 11.519 ha; đã gieo mạ đủ cho diện tích lúa mùa sớm vùng cao, trong tháng gieo mạ 125,2 tấn, lũy kế 464,5 tấn. Trong tháng cấy 7.912 ha, lũy kế 9.535 ha, đạt 46,7% so KH vụ và bằng 109,6% CK.

- Cây Ngô: Kế hoạch năm giao 35.650 ha, lũy kế gieo trồng 24.172 ha đạt 67,8% kế hoạch năm và bằng 99,1% so cùng kỳ (ngô Xuân 11.334 ha, ngô Chính vụ 12.838 ha); trong tháng các địa phương gieo trồng được 370 ha vụ Hè thu. Thu hoạch trong tháng 971 ha.

- Cây Đậu tương: Diện tích gieo trồng đậu tương Xuân 1.794 ha, đạt 36,2% kế hoạch năm, bằng 100,5 % so cùng kỳ. Trong tháng nhân dân bắt đầu thu hoạch được 627 ha.

- Cây Chè: Kế hoạch giao trồng chè mới cả năm là 500 ha, tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn nhân dân làm đất để chủ động cho trồng chè, làm đất luỹ kế được 245 ha, đạt 45,4 % KH.

Nhìn chung diện tích cây trồng 6 tháng 2015 được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo khung thời vụ. Diện tích cây trồng đạt 46.381 ha, tăng 5,8% so cùng kỳ (CK) năm 2014. Năng suất lúa Xuân đạt 56,31 tạ/ha, đạt 101,9% so KH, bằng 100% so CK; ngô Xuân đạt 37,27 tạ/ha, bằng 143,7% so CK. Tổng sản lượng lương thực 6 tháng 2015 ước đạt 98,2 nghìn tấn, bằng 35,7% KH, tăng 4% so CK năm 2014.

b. Chăn nuôi:

Trong tháng tiếp tục triển khai tiêm phòng bổ sung, tiêm phòng chống dịch và tiêm phòng kỳ I cho đàn gia súc được 461.472 liều, lũy kế 827.527 liều đạt 92% so với Kế hoạch kỳ I. Trong tháng đã kiểm soát giết mổ được 10.989 con, lũy kế 58.725 con (trâu, bò, ngựa 1.146 con, lợn 57.309 con).

Chăn nuôi gia súc, gia cầm 6 tháng đầu năm tương đối thuận lợi và phát triển. Theo điều tra thời điểm 01/4/2015, tổng đầu đàn đạt 3.664,4 nghìn con, tăng 6,7%  so CK năm 2014. Sản lượng thịt xuất chuồng của các loại gia súc, gia cầm đều tăng từ 5 - 10%  so với cùng kỳ năm 2014. Giá các sản phẩm chăn nuôi ổn định, người chăn nuôi có thu lợi nhuận khá cao.

Thuỷ sản: Diện tích mặt nước ao nuôi đạt 1.450 ha, bằng 77% KH, sản lượng đạt 2.300 tấn, bằng 40,4% KH, tăng 17% so CK. Tổng số con giống sản xuất, ương nuôi đạt 4 triệu con giống các loại, đạt 95% KH, bằng 100% so CK;

c. Lâm nghiệp: Trong 6 tháng đã chuẩn bị được trên 22 nghìn giống cây các loại đảm bảo chất lượng và chủng loại; rà soát, thiết kế đất trồng rừng trong tháng được 1.567 ha, luỹ kế 6.156 ha, đạt 75% so với kế hoạch và bằng 136,8% so CK; trồng rừng mới trong tháng được 238 ha, luỹ kế 956 ha, đạt 11,66% KH, bằng 72% so CK. 6 tháng đầu 2015 xảy ra 12 vụ cháy rừng, diện tích thiệt hại 12,2 ha (giảm 02 vụ, giảm 28,4 ha so CK.

d. Phát triển nông thôn: phấn đấu 17 xã hoàn thành chương trình nông thôn mới năm 2015; đồng thời đánh giá toàn bộ đề án năm 2011-2015 để đưa ra lựa chọn 24 xã phấn đấu hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020. Trong tháng 6 tháng đầu năm 2015, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện được 162,12 km đường giao thông nông thôn, trong đó có 91,53 km bê tông xi măng; 56,51 km rải cấp phối; 14,08 km mở mới. Lũy kế đến nay toàn tỉnh thực hiện được 2.023,86 km, đạt 90% KH giai đoạn 2012 - 2015  

2. Sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản

a. Sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp:

Sản xuất công nghiệp hoạt động ổn định, tăng khá so CK. Giá trị sản suất công nghiệp trên địa bàn (giá CĐ 1994) trong tháng đạt 611 tỷ đồng, luỹ kế 3.334 tỷ đồng, đạt 56% KH, tăng 35,5% so với CK.

b. Xây dựng cơ bản: Công tác XDCB được đẩy mạnh thực hiện, tập trung đánh giá, giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản theo Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục tổng hợp và hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 báo cáo các Bộ ngành TW theo quy định; đôn đốc  tiến độ thực hiện các nguồn vốn đã giao kế hoạch năm 2015. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội trong 6 tháng đầu năm đạt khoảng 11.363 tỷ đồng, tăng 18% so CK .

3. Hoạt động thương mại, dịch vụ

a. Hoạt động thương mại: Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tháng 6 đạt 1.252 tỷ đồng, luỹ kế 7.277 tỷ đồng đạt 53,9% so với kế hoạch, tăng 28 % so CK.

Hoạt động xuất nhập khẩu sôi động. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 6 đạt 142 triệu USD, luỹ kế 742 triệu USD, bằng 33,8% KH, bằng 102,4% so CK

b. Du lịch: Lượng khách du lịch đến Lào Cai tháng 6 đạt 162 nghìn lượt, luỹ kế 1.024 nghìn lượt, bằng 57% KH, tăng 28% so CK. Tổng doanh thu du lịch đạt 2.286 tỷ đồng, bằng 56% KH, tăng 20% so CK.

4. Thu, chi ngân sách nhà nước; tín dụng và giá cả thị trường.

a. Hoạt động thu, chi ngân sách: Tháng 6 đạt 269 tỷ đồng, luỹ kế 2.328 tỷ đồng, bằng 46,6% dự toán, tăng 3,5% so CK. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 4.720 tỷ đồng, bằng 58,3% dự toán, bằng 98,3% so CK.

b. Hoạt động tín dụng: Tổng nguồn vốn huy động thời điểm ngày 26/6/2015: 27.458 tỷ đồng, tăng 1.936 tỷ đồng (7,58%) so với 31/12/2014; Tổng dư nợ 25.796 tỷ đồng, tăng 1.746 tỷ đồng (7,26%) so với 31/12/2014. Tỷ lệ nợ xấu 0,52%, giảm 0,29% so với CK 2014 .

 c. Giá cả: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 giảm 0,21% so với tháng 12/2014 và tăng 0,24% so với CK năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng năm nay tăng 0,06% so với bình quân cùng kỳ năm 2014 (cả nước CPI bình quân 6 tháng tăng 2,24%).

5. Thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế

a. Thu hút đầu tư: Tháng 6, toàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 05 dự án với tổng vốn đăng ký 360 tỷ đồng, luỹ kế 21 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đăng ký đầu tư 5.752 tỷ đồng. Hiện trên địa bàn tỉnh có 474 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 62.769 tỷ đồng, 30 dự án FDI với tổng vốn đăng ký là 515 triệu USD, tổng vốn điều lệ đạt 159 triệu USD. Đồng thời 06 tháng đã thu hồi 03 Giấy chứng nhận đầu tư dự án và thông báo hết hiệu lực 10 văn bản chủ trương đầu tư.

b. Các thành phần kinh tế tiếp tục phát triển: Tính chung trên địa bàn toàn tỉnh, số lượng doanh nghiệp phát triển tăng 15%, vốn đầu tư của mỗi doanh nghiệp cao gấp 1,35 lần so CK năm 2014.

Triển khai thực hiện tái cơ cấu các DNNN của Lào Cai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản 84/TTg-ĐMDN ngày 19/1/2015 . Hiện nay các doanh nghiệp cổ phần hóa đang trong giai đoạn thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp, dự kiến sẽ thực hiện cổ phần hóa xong trong năm 2015.

 6. Lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế chăm sóc sức khỏe, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, văn hóa, thông tin và các vấn đề xã hội:

a. Giáo dục đào tạo: Trong tháng, chỉ đạo, kiểm soát phương án tổ chức cho học sinh tham gia kỳ thi của các trường. Tổ chức thi, tuyển sinh vào lớp 10 THPT; sơ duyệt phương án tuyển sinh vào lớp 10 của các trường phổ thông DTNT. Tổng kết năm học 2014-2015, chất lượng giáo dục các cấp học, tiếp tục được nâng lên ; số học sinh đạt giải trong các ký thi cấp quốc gia 188 học sinh (tăng 32% so CK).

Tổ chức, tham gia cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp Quốc gia dành cho học sinh phổ thông (khối lớp 5, 9, 11) năm học 2014 - 2015 (IOE)...;triển khai các nội dung cho tuyển sinh Cao đẳng, Đại học năm 2015. Tính đến hết năm học 2014-2015, toàn tỉnh có 294/276 trường học đạt chuẩn Quốc gia, đạt 111% KH đề án (tăng 18 trường).

b. Chăm sóc sức khỏe nhân dân: Trong tháng, không phát sinh các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Một số bệnh truyền nhiễm như: cúm mùa, tiêu chảy, tay chân miệng, thủy đậu, sốt vi-rút,... xảy ra rải rác tại các huyện, thành phố trong tỉnh, hiện đang được giám sát và khống chế. Các địa phương đã tăng cường thực hiện công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát dịch bệnh, phát hiện sớm và điều trị kịp thời; triển khai kế hoạch phòng chống bệnh dịch Mers – Cov theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được tích cực triển khai theo kế hoạch giao. Công tác giám sát, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh nguy hiểm ở người được quan tâm và chú trọng.

Công tác tiêm chủng được triển khai đầy đủ, sử dụng vắc xin rõ nguồn gốc, bảo đảm tiêm chủng an toàn, không xảy ra tai biến. 6 tháng đầu năm, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin cho trẻ em <1 tuổi đạt 44,15% số trẻ, đạt 50% KH.

Công tác khám chữa bệnh được thực hiện tốt ở các tuyến. Công suất sử dụng giường bệnh bình quân toàn tỉnh là 117,89% (trong đó tại bệnh viện là 122,76%, tuyến PKĐKKV là 95%). Đảm bảo cung ứng đủ thuốc phục vụ cho nhân dân; giá thuốc trên địa bàn tỉnh ổn định.

c. Công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội:  Trong 6 tháng, các chính sách đối với hộ nghèo gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình mục tiêu quốc gia được chú trọng quan tâm. Thực hiện cấp phát trên 372 nghìn thẻ BHYT cho người nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng khó khăn được hưởng chính sách hỗ trợ về y tế. Trong 6 tháng đầu năm, số hộ nghèo trên địa bàn ước giảm 2.682 hộ; tỷ lệ giảm là 1,76% đạt 46,3% KH, tỷ lệ hộ nghèo còn lại là 15,85%.

Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; các đối tượng xã hội, các xã khó khăn, gia đình nghèo được quan tâm (cấp phát 294,3 tấn gạo Chính phủ hỗ trợ cho 4.895 hộ/19.623 khẩu).

d. Lao động và giải quyết việc làm

Công tác dạy nghề và giải quyết việc làm mới được triển khai đồng bộ và đạt được nhiều kết quả: 6 tháng giải quyết việc làm mới cho 5.400 lao động, đạt 47% KH; tuyển sinh và đào tạo nghề cho 6.790 người , đạt 43,6 % KH năm; Trung tâm giáo dục thường xuyên, giải quyết việc làm các huyện, thành phố sau sáp nhập đã đi vào hoạt động ổn định.

Xuất khẩu lao động: Với mục tiêu chung là tiếp tục ổn định một số thị trường truyền thống; mở rộng các thị trường có thu nhập cao cho người lao động, trong 6 tháng đầu năm 2015, toàn tỉnh có 150 lao động đăng ký xuất khẩu lao động , đến nay đã có 30 lao động xuất cảnh đi làm việc tại các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, ...

7. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, thi đua khen thưởng: Tiếp tục triển khai kiểm soát thủ tục hành chính theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 6/4/2015 về tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ. Thực hiện tốt mô hình 1 cửa liên thông tại các sở, ngành huyện TP. Tiếp tục nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); triển khai Bộ khung chỉ số và đánh giá năng lực điều hành cấp huyện, thành phố (DCI).

6 tháng, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, luân chuyển cán bộ, rà soát quy hoạch cán bộ ngành, địa phương theo quy định.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức được đẩy mạnh, 6 tháng thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức 17.119 người, đạt 43,32% kế hoạch .

8. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng: Các cấp, các ngành đã tiến hành 259 cuộc thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội

9. Quốc phòng - An ninh và Đối ngoại:

a. Quốc phòng tiếp tục được củng cố và giữ vững, an ninh biên giới ổn định. An ninh trật tự, không để xảy ra bị động bất ngờ, không để gây rối, bạo loạn, không để xảy ra điểm nóng; bảo vệ tốt nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh nông thôn, đô thị, hỗ trợ cơ quan điều tra phá được các vụ án trọng điểm, nghiêm trọng.

Tình hình an toàn giao thông: Tháng 6, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 11 vụ TNGT, giảm 02 vụ (15%) so CK; làm 4 người chết, bằng so CK; 12 người bị thương, giảm 16 người (57%) so CK . 6 tháng đầu năm, với nhiều biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông được triển khai và áp dụng, nhìn chung tai nạn giao thông đã giảm đáng kể so CK 2014 (giảm cả 3 tiêu chí: Số vụ, số người chết, số người bị thương).

c. Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo được tăng cường. Tháng 6, các ngành, các cấp tiếp 99 lượt công dân/99 người với 146 đơn thư. 6  tháng, các ngành, các cấp tiếp 765 lượt công dân/1.148 người (giảm 140 lượt sơ CK) với 748 đơn thư (tăng 136 đơn so CK).

c. Hoạt động đối ngoại: Trong tháng, dự các hoạt động của Hội nghị GMS lần thứ 7 của ADB, Hội chợ Nam Á tại Vân Nam - Trung quốc; làm việc với các tổ chức  WB, ADB, KOICA, JICA. 6 tháng, tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), điển hình là chuyến thăm và làm việc của Tỉnh trưởng Vân Nam Trần Hào tại Lào Cai.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

Các cấp, các ngành cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015; Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12/3/2014 của Chính phủ; Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 21/5/2014 về giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đến 2015; Chỉ thị số 04/2014/CT-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về 10 nhóm giải pháp chỉ đạo điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 05/6/2015 về việc tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách năm 2015; Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 14/4/2015 về triển khai nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia; phối hợp triển khai Luật Đầu tư công và các văn bản chỉ đạo điều hành khác của Trung ương, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh.

Để phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; các cấp, các ngành phải tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm và có những giải pháp tích cực, phù hợp, cụ thể như sau:

1. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch, quản lý quy hoạch: Hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; đề án phát triển kinh tế xã hội nhanh và  bền  vững, đảm bảo quốc phòng an ninh vững chắc, phấn đấu xây dựng Lào Cai trở thành trung tâm KTXH khu vực miền núi phía Bắc; quy hoạch khu hợp tác kinh tế qua biên giới Lào Cai – Vân Nam; đề án mở rộng khu Kinh tế cửa khẩu; điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Sa Pa....

2. Tập trung chỉ đạo sản xuất thắng lợi vụ Mùa, vụ Đông – Xuân năm 2015-2016: Thực hiện sản xuất có hiệu quả vụ Mùa, vụ Đông Xuân 2015-2016; tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ nhân dân tăng tối đa diện tích trồng cây tăng vụ; tiếp tục đưa các giống mới, năng suất, giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Đẩy mạnh tiến độ trồng chè, trồng rừng. Phát triển mạnh đàn gia súc, gia cầm và thủy sản; hỗ trợ phát triển các dự án chăn nuôi công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao; hỗ trợ tìm thị trường, tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục nâng cao năng lực dự báo, phát hiện sớm các loại dịch bệnh trên cây trồng; khẩn trương di chuyển sắp xếp dân cư theo KH. Chủ động sẵn sàng ứng phó với tình hình thiên tai, thời tiết, chủ động các biện pháp phòng chống nắng hạn, lũ lụt cho cây trồng và vật nuôi. Chuẩn bị đầy đủ giống và vật tư cung ứng cho vụ Xuân năm 2016. Lập quy hoạch xây dựng cánh đồng mẫu lớn. Triển khai Nghị định 210 của Chính phủ về thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Triển khai hợp tác nông nghiệp công nghệ cao với tỉnh Lâm Đồng; dự án chăn nuôi gia súc huyện Si Ma Cai.

3. Tiếp tục đẩy mạnh hoàn thành mục tiêu của các chương trình, đề án trọng tâm của tỉnh, trong đó chú trọng chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững: Rà soát nội dung các đề án, các cơ chế chính sách thực hiện các đề án trọng tâm. Đẩy mạnh việc chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở các cấp. Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia. Nâng cao mức độ hoàn thành của tất cả các tiêu chí nông thôn mới; phấn đấu hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới ở 17 xã. Tập trung triển khai chương trình giảm nghèo bền vững tại các huyện 30a, các huyện theo Quyết định 293 của Thủ tướng Chínhphủ; Nghị quyết 22 của Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững huyện Si Ma Cai đến năm 2020.

4. Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Quản lý và kiểm soát chặt chẽ các hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến, tiêu thụ khoáng sản. Đôn đốc các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án; tổ chức kiểm tra tiến độ, nắm bắt hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đề xuất giải quyết khó khăn cho các dự án hoàn thành bước đầu đi vào hoạt động hoặc đang đầu tư xây dựng (nhà máy Gang thép Lào cai, dự án DAP số 2, nhà máy MDF Bảo Yên, Nhà máy Đồng Bản Qua, Nhà máy Đồng Tả Phời, Nhà máy Graphit, Nhà máy chế biến dược liệu và một số dự án trong khu công nghiệp Tằng Loỏng...). Đánh giá 5 năm thực hiện Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020 định hướng 2030. Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp ở các khu, cụm CN, TTCN; thu hồi các dự án không triển khai, vi phạm quy định.

 5. Lĩnh vực xây dựng cơ bản: Hoàn tất thủ tục đấu thầu, giải ngân, thanh toán 100% KH vốn 2015 đã giao: Các ngành, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ quyết toán các công trình hoàn thành theo quy định tại Văn bản của UBND tỉnh số 1858/UBND-QLĐT ngày 08/5/2015; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nghiệm thu thanh toán công trình chuyển tiếp; Khẩn trương hoàn thành các thủ tục hồ sơ để khởi công mới các công trình đã được giao kế hoạch thực hiện trong năm 2015. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật đấu thầu. Rà soát điều chỉnh kịp thời các nguồn vốn đã giao (Riêng vốn hỗ trợ có mục tiêu, TPCP phải có ý kiến của trung ương)

            Phối hợp hướng dẫn, thực hiện triển khai Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng (sửa đổi). Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020: Các sở, ngành, chủ đầu tư rà soát, chốt số nợ đọng XDCB đến hết thời điểm 31/12/2014. Nghiêm chỉnh thực hiện theo quy định về phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư đối với các dự án khởi công mới năm 2016 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020. Tháo gỡ vướng mắc về đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

            Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các chương trình, công trình quan trọng (Các dự án đầu tư mở rộng đô thị Sa Pa; đường nối cao tốc Lào Cai – Sa Pa; đường vận chuyển quặng Quý Xa – Tằng Loỏng; đường tỉnh lộ 156 Kim Thành – Ngòi Phát; cải tạo nâng cấp Quốc lộ 4E Xuân Giao – Phố Lu, đường Sơn Hà – Thanh Phú) để hoàn thành theo kế hoạch và mục tiêu nhất là các công trình chào mừng Đại hội đảng bộ tỉnh năm 2015 (Đường Trần Hưng Đạo kéo dài, Nhà văn hóa trung tâm, Cầu Giang Đông, Sân vận động, Nhà bảo tàng, Trung tâm trưng bày ngoài trời)...

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ODA; Chuẩn bị các dự án để huy động các nguồn vốn ODA của các nhà tài trợ khác như WB, JICA, ADB, ... Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đầu tư các dự án, kiểm tra đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án, đặc biệt là về lĩnh vực sắp xếp dân cư, nông nghiệp, nông thôn...Tăng cường thu hút đầu tư vào một số dự án trên địa bàn như: Các dự án thương mại, du lịch, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao tại Sa Pa; các dự án tại khu đô thị mới (Tiểu khu đô thị 2, 3, 5, 10, 17, 19...); dự án Sân bay Lào Cai, sân golf...; các dự án phát triển vùng dược liệu (tại Sa Pa, Bát Xát....), dự án trồng hoa ở Bắc hà, dự án trồng tam thất ở Si Ma Cai.

6. Lĩnh vực thương mại, du lịch: Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá du lịch trong và ngoài nước; tạo các điều kiện thuận lợi cho hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn; tăng nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, chống thất thu thuế, phí, phấn đấu thu từ XNK. Tổ chức thành công hội chợ thương mại biên giới Việt - Trung 2015. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, VSAT thực phẩm những tháng cuối năm và trước tết Nguyên Đán 2016.

Chủ động hơn nữa cho lợi thế và tiềm năng du lịch phát triển mạnh mẽ của Lào Cai trong tương lai, cần đảm bảo về số lượng và chất lượng các cơ sở lưu trú và dịch vụ, ổn định việc niêm yết giá cả các phòng nghỉ du lịch; cho phép phục vụ số lượng khách lớn, nhiều đối tượng khách khác nhau cùng một lúc, một thời điểm; có điểm dừng, đỗ xe quy mô phù hợp tại các điểm du lịch (Đền Bảo Hà, thành phố Lào Cai, Bắc Hà, quốc lộ 4D nối Sa Pa, Thác Bạc, Tả Van, Tả Phìn...). 

7. Lĩnh vực tín dụng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Tập trung các giải pháp để tăng trưởng tín dụng, chú trọng đến tăng trưởng cho vay, duy trì hoạt động ổn định an toàn và hiệu quả.

Tăng cường thu tiền nợ đọng, nợ thuế của các doanh nghiệp, thu tiền sử dụng đất từ các dự án xây dựng khu đô thị, nhà ở thương mại, sử dụng đất các huyện, thành phố; đấu giá đất, đấu giá các trụ sở cũ; rà soát, tính toán lại vieecjphaan cấp thu thuế tại khu du lịch Sa Pa. Thực hiện nghiêm chỉnh theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 05/6/2015 về việc tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách năm 2015; văn bản số 2359/UBND-TM ngày 5/6/2015 về tạm giữ lại 10% dự  toán chi thường xuyên của 8 tháng cuối năm 2015…

Phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên để đáp ứng nhiệm vụ: Phát triển kinh tế xã hội, an ninh - quốc phòng phát sinh, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh...

8. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp: Đẩy nhanh tiến độ quyết toán các công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, tăng cường công tác nghiệm thu khối lượng hoàn thành, tích cực hoàn thiện hồ sơ các công trình khởi công mới để giải ngân các nguồn vốn theo kế hoạch giao.

Tập trung vốn cho các chương trình, đề án trọng tâm của tỉnh, ưu tiên cho vay sản xuất nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đẩy mạnh cải cách hành chính; trọng tâm là đơn giản hóa thủ tục hành chính trên từng lĩnh vực quản lý nhà nước; rà soát, sửa đổi, hoàn thiện cơ chế chính sách; đẩy mạnh hoạt động theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”... tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng phát triển, thu hút nhiều doanh nghiệp ngoài tỉnh và nước ngoài đến đầu tư kinh doanh tại Lào Cai.

Rà soát tiến độ các dự án đầu tư, đôn đốc các chủ đầu tư triển khai thực hiện; thu hồi những dự án vi phạm; tăng cường hoạt động của Tổ tiếp nhận thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục hành chính. Hỗ trợ đưa vào vận hành dự án cáp treo Phan Xi Păng, các dự án bến bãi đỗ xe trên địa bàn thị trấn SaPa, triển khai dự án nông nghiệp chất lượng cao VinEco - SaPa của tập đoàn Vingroup; dự án điện công nghệ mới của CHLB Đức.

9. Lĩnh vực văn hóa, xã hội; xoá đói giảm nghèo, an sinh xã hội: Tập trung xây dựng và triển khai các kế hoạch hoạt động hè của các cấp học, ngành học; bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên; chuẩn bị các điều kiện và tổ chức khai giảng và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường năm học mới 2015 – 2016. Tổ chức tốt công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học mới; tiếp tục rà soát và thực hiện quy hoạch mạng lưới trường lớp, tăng cường nâng cao chất lượng các cấp học, ngành học. Thành lập phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai.

Sẵn sàng, chủ động trong phòng chống dịch bệnh, thiên tai. Tiếp tục phát triển dịch vụ y tế, tăng cường dịch vụ khám chữa bệnh vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế ở các tuyến. Hoàn thành bàn giao các Trạm y tế về các Trung tâm y tế huyện, thành phố. Phấn đấu thực hiện mục tiêu đưa 50% đối tượng nghiện ma túy vào các cơ sở điều trị Methadol. Kiểm soát có hiệu quả vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tiếp tục tăng cường công tác xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa du lịch và thể dục thể thao trên địa bàn; đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; trọng tâm là nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, xã văn hóa, gắn với cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng nông thôn mới. Đánh giá hoạt động của các nhà văn hóa các cấp; tổ chức thành công các sự kiện văn hoá, kinh tế, các ngày lễ lớn diễn ra 6 tháng cuối năm, đặc biệt kỷ niệm 70 năm thành lập nước Công hoà XHCN Việt Nam.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin, tuyên truyền, báo chí, phát thanh, truyền hình để tuyên truyền tốt hơn nữa việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh.

Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, chú trọng những ngành nghề theo địa chỉ, dạy nghề cho lao động nông thôn. Thực hiện rà soát hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn; đẩy mạnh công tác xoá đói giảm nghèo. Đảm bảo ổn định cuộc sống cho nhân dân, chủ động không để dân đói, đặc biệt là vùng hạn hán, thiên tai. Nâng cao vai trò, sự phối hợp trong việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, các đối tượng xã hội, các đối tượng là cán bộ cấp xã nghỉ hưu sau Đại hội các cấp. Nâng cao hiệu quả hoạt đông của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh , Trung tâm giáo dục thường xuyên và giáo dục việc làm các huyện thành phố sau sáp nhập.

10. Chú trọng đảm bảo công tác an ninh chính trị; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại trên địa bàn:

Tăng cường quốc phòng – an ninh; quản lý biên giới, mốc giới; trong đó chú trọng việc đảm bảo trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn tuyên truyền đạo trái pháp luật; kiềm chế các tai, tệ nạn xã hội, kiềm chế tai nạn giao thông, điều tra, phá các vụ án đặc biệt nghiêm trọng; giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc mà xã hội đang quan tâm; tập trung xử lý dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo, đặc biệt chú ý các vụ việc tại các địa bàn huyện Sa Pa, Bát Xát và thành phố Lào Cai.

Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, phát triển quan hệ hợp tác với các tỉnh, thành phố trong nước; thực hiện tốt các thoả thuận hợp tác với tỉnh Vân Nam (TQ); các thoả thuận hợp tác giữa 5 tỉnh thành phố trên hành lang kinh tế, nhóm hợp tác các tỉnh biên giới với tỉnh Vân Nam; hợp tác với Vùng Aquitaine CH Pháp; quan hệ hợp tác với các đại sứ quán, các tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước.

11. Triển khai mạnh mẽ công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các chỉ số thành phần của Chỉ số PCI của tỉnh; tích cực triển khai dự án đánh giá chỉ số điều hành cấp huyện, thành phố (DCI). Thực hiện nghiêm túc chỉ thị 06/CT-UBND ngày 6/4/2015 của UBND tỉnh Lào Cai về tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức viên chức và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ. Đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Tiếp tục đổi mới phong cách chỉ đạo, điều hành; phát huy tính năng động, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị. Cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình, đồng thời chịu trách nhiệm trong việc triển khai các nhiệm vụ, các chương trình, dự án thuộc phạm vi mình phụ trách; giải quyết công việc ngay từ cơ sở. Phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, các tổ chức trong hệ thống chính trị.

12. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết HĐND tỉnh phê chuẩn tại kỳ họp 13 khóa XIV; chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp 14 HĐND tỉnh khóa XIV. Triển khai các Luật, Nghị định có hiệu lực từ 01/7/2015, 01/01/2016, đặc biệt là Luật Tổ chức HĐND, UBND (sửa đổi).

13. Hướng dẫn các cấp, các ngành triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, tiếp tục hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020; tổng hợp báo cáo Trung ương theo đúng quy định. Hoàn chỉnh các nội dung phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp; đồng thời triển khai các nhiệm vụ sau đại hội huyện, thành phố và các dảng bộ cơ sở.

Nguồn: Báo cáo số 177/BC-UBND ngày 06/07/2015 của UBND tỉnh


Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 80
  • Trong tuần: 308
  • Tất cả: 418,492
Đăng nhập